مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
200 مگابایت فضا - کنترل پنل cpanel - سرور لینوکس - ( طرح مبتدی B ) -

200 مگابایت فضا
3000 مگابایت پهنای باند
15 اکانت ftp
2 عدد پایگاه داده
1 عدد Addon Domain
و ...

300 مگابایت فضا - کنترل پنل cpanel - سرور لینوکس - ( طرح مبتدی A ) -

300 مگابایت فضا
5000 مگابایت پهنای باند
50 اکانت ftp
8 عدد پایگاه داده
3 عدد Addon Domain
و ...

500 مگابایت فضا - کنترل پنل cpanel - سرور لینوکس - ( طرح تجاری C ) -

500 مگابایت فضا
8000 مگابایت پهنای باند
80 اکانت ftp
15 عدد پایگاه داده
5 عدد Addon Domain
و ...

700 مگابایت فضا - کنترل پنل cpanel - سرور لینوکس - ( طرح تجاری B ) -

700 مگابایت فضا
12000 مگابایت پهنای باند
120 اکانت ftp
25 عدد پایگاه داده
10 عدد Addon Domain
و ...

1000 مگابایت فضا - کنترل پنل cpanel - سرور لینوکس - ( طرح تجاری A ) -

1000 مگابایت فضا
20000 مگابایت پهنای باند
170 اکانت ftp
40 عدد پایگاه داده
20 عدد Addon Domain
و ...

1500 مگابایت فضا - کنترل پنل cpanel - سرور لینوکس - ( طرح حرفه ای C ) -

1500 مگابایت فضا
30000 مگابایت پهنای باند
250 اکانت ftp
60 عدد پایگاه داده
30 عدد Addon Domain
و ...

2000 مگابایت فضا - کنترل پنل cpanel - سرور لینوکس - ( طرح حرفه ای B ) -

2000 مگابایت فضا
40000 مگابایت پهنای باند
نامحدود اکانت ftp
نامحدود پایگاه داده
50 عدد Addon Domain
و ...

3000 مگابایت فضا - کنترل پنل cpanel - سرور لینوکس - ( طرح حرفه ای ) -

3000 مگابایت فضا
55000 مگابایت پهنای باند
نامحدود اکانت ftp
نامحدود پایگاه داده
80 عدد Addon Domain
و ...

5000 مگابایت فضا - کنترل پنل cpanel - سرور لینوکس - ( طرح حرفه ای A ) -

5000 مگابایت فضا
110000 مگابایت پهنای باند
نامحدود اکانت ftp
نامحدود پایگاه داده
4 عدد Addon Domain
و ...

10000 مگابایت فضا - کنترل پنل cpanel - سرور لینوکس - ( طرح حرفه ای A ) -

10000 مگابایت فضا
150000 مگابایت پهنای باند
نامحدود اکانت ftp
نامحدود پایگاه داده
6 عدد Addon Domain
و ...

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند () وارد شده است.